088- 792 88 70 info@di-company.nl

Voortgang m-v in de top

Foto Oude Opportunity Handtekening

Er  verschijnen verschillende rapporten over de voortgang van het aandeel vrouwen in topfuncties. Hieronder de beknopte samenvatting van de vier belangrijkste rapporten uit 2016, waarin verschillende sectoren en niveaus zijn onderzocht. Algemeen beeld: het landelijke streefcijfer van 30% is nog lang niet in zicht, zeker niet in het bedrijfsleven en de universiteiten. Groei is er wel te zien in het percentage vrouwen in toezichthoudende functies en bij organisaties die het Charter Talent naar de Top ondertekenden.

 

 

Emancipatiemonitor: Het aandeel vrouwen in de top van de 100 grootste bedrijven is toegenomen van 15% in 2013 naar 19% in 2015. In de lagen onder de top bedraagt het aantal vrouwelijke managers 25% in 2015. Alleen bij de overheid en in de zorg behoren bijna evenveel vrouwen als mannen tot het hogere management.

Female Board Index:  Het aantal topvrouwen stagneert voor het eerst sinds jaren naar minder dan 7,1 procent. van de 17 topvrouwen bij beursgenoteerde bedrijven zijn er in 2016 nog slechts 15 over. Toch ook een lichtpuntje: Akzo Nobel en PostNL voldoen in 2016 – als enige twee AEX-bedrijven – aan het Nederlandse streefgetal (30 procent) voor Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen. Vorig jaar voldeed nog geen enkel bedrijf aan het Nederlandse streefgetal.

Monitor Talent naar de Top:  De organisaties die het Charter Talent naar de Top tekenden, laten steeds relatief goede en stijgende cijfers zien. In 2015 boekten zij wederom vooruitgang. Met gemiddeld 21,1% vrouwen in de Raden van Bestuur, 26,3% vrouwen in de Raden van Commissarissen en 36,6% vrouwen in de Raden van Toezicht, doen Charterorganisaties het aanmerkelijk beter dan gemiddeld in Nederland.

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren: In Nederland is slechts 18% van de hoogleraren vrouw, een toename van een kleine 0,9 procentpunt ten opzichte van 2015. Terwijl het percentage vrouwelijke afstudeerders nog altijd boven de 50% ligt. Bij elke volgende stap op de wetenschappelijke carrièreladder neemt het aandeel vrouwen drastisch af. Als er niets verandert, zal het nog tot 2054 duren voordat er een evenredige m/v-verdeling onder hoogleraren is ontstaan.

The Global Gender Gap Index: in deze internationale ranglijst wordt geconstateerd dat de ontwikkeling in Nederland stagneert, met name waar het gaat om arbeidsmarktpositie en salariëring van vrouwen en de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Nederland blijkt tussen 2006 en 2016 te zijn gezakt van plaats 12 naar plaats 16 v.w.b. gelijke behandeling m/v, voorbijgestreefd door landen als Burundi, Slovenië, Namibië.

Auteur: Jessica de Jong