088- 792 88 70 info@di-company.nl

Belangrijke (wettelijke) richtlijnen verlengd en herzien

CGC

In de afgelopen periode zijn er twee belangrijke (wettelijke) richtlijnen voor bedrijven over het realiseren van meer diversiteit in de top verlengd en herzien. De Wet Bestuur en Toezicht is verlengd tot 2020. De wet bepaalt voor grote vennootschappen een streefcijfer dat ten minste 30% van de zetels door vrouwen zal worden bezet en ten minste 30% van de zetels door mannen. De Corporate Governance Code is herzien. Hierin staat o.a. dat de RvC een diversiteitsbeleid moet opstellen.

De Wet Bestuur en Toezicht (WBT) regelt de inrichting van het bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen. Eén van de regels van de wet betreft de evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De wet bepaalt voor grote vennootschappen een streefcijfer dat ten minste 30% van de zetels door vrouwen zal worden bezet en ten minste 30% van de zetels door mannen, uiteraard voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen.

Heeft uw vennootschap een one-tier board, dan geldt de 30% norm voor zowel Executive Board als voor de Non Executive Board. Heeft uw organisatie een two-tier board, dan geldt deze norm voor zowel de Raad van Bestuur als voor de Raad van Commissarissen.
Per 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht in werking getreden en onlangs verlengd tot 2020.  Bedrijven moeten dus sindsdien voldoen aan het in deze wet genoemde minimum van 30%. Lukt dat een organisatie (nog) niet, dan zal in het jaarverslag daarover moeten worden gerapporteerd.

De commissie Monitoring Talent naar de Top die jaarlijks over de voortgang en naleving van de Monitor Talent naar de Top rapporteert,  is door de Minister van OCW ook gevraagd de voortgang te monitoren van de evenredige vertegenwoordiging in de top van de bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en Toezicht.

Ook in de herziene Corporate Governance Code is aandacht voor diversiteit. De Raad van Commissarissen moet een diversiteitsbeleid opstellen, waarbij wordt ingegaan op concrete doelstellingen. In de corporate governance verklaring moet hierover verantwoording worden afgelegd: doelstellingen, aanpak, resultaten.
Nederlandse beursvennootschappen worden geacht in 2018 te rapporteren over de naleving van de herziene Corporate Governance Code in boekjaar 2017.